Pwy yw Dysgu gyda Sam?

Hedyn Cyf - Ein Cynnyrch - Ein Tim - Cyfranwyr

Amdanom ni Hedyn Cyf

Busnes teuluol yw Hedyn Cyf a sefydlwyd yn 2008 gan frodyr Gruffudd a Llywelyn Tudur a'u mam, Carolyn. Ers hynny rydym wedi datblygu, creu a chyhoeddi amrywiaeth o adnoddau addysgol Cymraeg o safon ar gyfer Ysgolion Cynradd ledled Cymru.

Fel cwmni rydym yn awyddus i ddarparu deunydd ac adnoddau bywiog ar gyfer addysgu plant.

Ein Cynnyrch Dysgu gyda Sam

Lansiwyd ein cynnyrch cyntaf 'Darllen gyda Sam' yn 2011. Adnodd i ddysgu plant 3 i 6 oed i ddarllen Cymraeg trwy ddefnyddio dulliau ffonetig oedd y gyfres hon. Roedd y gyfres yn cymryd i ystyriaeth y print, testun, fformat a'r synau sy'n addas ar gyfer plant sy'n dysgu darllen Cymraeg am y tro cyntaf. Mae’r gyfres yn boblogaidd iawn gydag ysgolion, ac mae dros 35,000 o'r llyfrau hyn yn cael eu defnyddio mewn ystafelloedd dosbarth yng Nghymru a thu hwnt, a hyd yn oed mewn ysgolion ym Mhatagonia. Bellach, mae’r gyfres wedi cyrraedd ei thrydydd argraffiad dan ei theitl newydd ‘Dysgu Darllen gyda Sam'. Newidiwyd y teitl oherwydd ein bod, yn gyntaf wedi ceisio gwella cynnwys y straeon yn y llyfrau. Yn ail rydym wedi ychwanegu llyfrynnau defnyddiol i rieni yn ein pecynnau.

Yn dilyn llwyddiant 'Darllen gyda Sam', lansiwyd ein Ap iOS cyntaf o'r enw 'Celf gyda Sam' yn 2014.

Yn 2015 cyhoeddwyd ein hail gyfres ‘Darllen a Deall gyda Sam’. Mae’r gyfres hon yn hynod o lwyddiannus ac yn cael ei defnyddio mewn cannoedd o ysgolion yng Nghymru.

Gobeithiwn y gallwn ddal ati i ddatblygu cynnyrch newydd yn ystod y blynyddoedd nesaf, a gan wneud hynny ddod yn un o gynhyrchwyr nwyddau ac adnoddau mwyaf blaenllaw ar gyfer y Cyfnod Sylfaen.

Dywedwch helo wrth ein Tîm

Gruffudd Tudur

Carolyn Tudur

Cyfarwyddwr

Cyfarwyddwr

Gruffudd sydd yn gyfrifol am redeg gweithgareddau dyddiol y busnes. Felly, os byddwch yn cysylltu gyda Dysgu gyda Sam mae'n debygol iawn mai gyda Gruffudd y byddwch yn siarad. Mae Gruff hefyd yn gyfrifol am yr holl waith dylunio a graffeg, am ddatblygu cynnyrch newydd, ac am greu a diweddaru ein apiau a'r wefan.

Mae Carolyn wedi ymddeol o fod yn athrawes Cyfnod Sylfaen. Gyda 30 blynedd o brofiad, hi yw'r un fydd yn rhoi cyngor a chyfeiriad i'n holl eitemau ac adnoddau addysgol. Mae ei barn a’i harweiniad yn amhrisiadwy i ni;  mae yn sicrhau ein bod yn darparu'r cynnyrch, adnoddau a’r gwasanaeth gorau posib ar gyfer addysg trwy gyfrwng y Gymraeg.

Prif gyfranwyr i’n prosiect Darllen gyda Sam yn 2011

Menter Môn

Martin Japheth

Bocswn

Merfyn Pierce Jones

Gwerthfawrogwn yn fawr y cyfle, yr arweiniad a'r nawdd yr ydym wedi eu derbyn gan 'Menter Môn'. Mae eu cyfraniad trwy gyfrwng 'Project Bahaus' wedi bod yn arbennig wrth gychwyn ar ein menter.

Person allweddol yn y dasg o baratoi cynnyrch cyntaf 'Darllen gyda Sam’ oedd Martin Japheth. Mae ei ddawn gyfrifiadurol wedi ein galluogi i ddatblygu deunydd cyfoes fydd yn apelio. Llawer o ddiolch iddo.

Cwmni sydd wedi cyfrannu'n adeiladol iawn i'n menter yw 'Bocswn'. Diolch iddynt am y gwasanaeth graenus a gawsom yn eu stiwdio sain yn Sir Fôn.

Diolchwn am gyfraniad gwerthfawr y sgriptiwr a'r actor Merfyn Pierce Jones. Ef yw'r storїwr ar y CD-Rom rhyngweithiol ac mae ei lais wedi ychwanegu llawer at y llyfrau ac wedi bod yn fodd i fywiogi’r cymeriadau.

Cadw mewn Cysylltiad

Cofrestru

Tanysgrifiwch i gylchlythyr ebost Dysgu gyda Sam i gael eich diweddaru a unrhyw newyddion.

 

Wrthi'n eich cofrestru...

 

Wedi Cofrestru

 

The server encountered an error.

Hedyn Cyf © 2018

  •