Pecyn 2

Llyfrau 6 i 10 a Canllaw i Rieni 2

Pecyn 3

Llyfrau 11 i 15 a Canllaw i Rieni 3

Pecyn 1

Llyfrau 1 i 5 a Canllaw i Rieni 1

Disgrifiad o'r gyfres

Mae Dysgu Darllen gyda Sam yn eich galluogi i ddysgu sgiliau darllen sylfaenol i blentyn sy'n dysgu darllen am y tro cyntaf.

Mae'r geiriau a’r brawddegau yn y straeon wedi ei dewis yn ofalus, ar gyfer darllenwyr ifanc. Mae llawer o ailymweld ac ailadrodd geirfa o fewn y llyfrau, er mwyn rhoi cyfle i blant ymarfer, ennill hyder a meistroli eu medrau darllen cynnar.

Mae’r gyfres wedi ei rhannu yn 3 pecyn o 5 llyfr yn seiliedig ar eu cynnwys ffonetig, geirfa a strwythur brawddegau. Mae pob pecyn hefyd yn cynnwys llyfryn sy’n ganllaw, dwyieithog i rieni. Mae’n egluro rhai o egwyddorion dysgu darllen ac yn cynnig awgrymiadau ar sut y gall oedolyn helpu plentyn gyda'r camau cyntaf o ddysgu darllen. Ar ddiwedd pob canllaw mae adran ychwanegol ar gyfer rhieni di-gymraeg a chyfieithiadau o'r pum llyfr sydd o fewn y pecyn.

Beth sydd wedi newid a pham?

Mae nifer fawr o ysgolion yn defnyddio’n cyfres ‘Darllen gyda Sam’ erbyn hyn ac rydym yn ymfalchïo yn ei llwyddiant. Er hynny, wrth i’n cwmni gynllunio a pharatoi ar gyfer y trydydd argraffiad ohoni, gwnaethpwyd rhai newidiadau i’r gyfres wreiddiol. Rydym yn hyderus fod y newidiadau hyn yn gwella safon ein cynnyrch.

Gwnaed y newidiadau canlynol

Addasiadau i'r Llyfrau

Ychydig iawn o newidiadau sydd wedi ei gwneud i gynnwys y storïau yn y llyfrau. Rydym wedi ychwanegu neu dynnu ambell i dudalen er mwyn gwneud pob llyfr yr un hyd.

Hefyd, mae ymdrech wedi ei wneud i gadw'r cynnwys yn rhydd o eiriau tafodieithol sy’n debygol o gyfyngu ar allu’r plentyn i ddeall ystyr y testun.

Rydym wedi cynnwys tystysgrif ar ddiwedd pob llyfr i ganmol llwyddiant a chyflawniad y plentyn.

Enw'r gyfres
Pris y Gyfres

Mae enw'r gyfres wedi ei newid i ‘Dysgu Darllen gyda Sam’ er mwyn pwysleisio mai cyfres yn ei chyfanrwydd sy’n dysgu medrau darllen yw hon ac nid nifer o lyfrau stori unigol.

Mae pris y pecynnau wedi ei gostwng o £24.49 i £14.99 er mwyn sicrhau bod y gyfres yn fforddiadwy i bawb sy’n dymuno prynu llyfrau i ddysgu plant i ddarllen.

Canllaw i Rieni
Dim CD-Rom Rhyngweithiol

Mae pob pecyn yn awr yn cynnwys llyfryn ‘Canllaw i Rieni’. Bwriad y llyfryn hwn yw cynnig ychydig o awgrymiadau a gwybodaeth ar sut i helpu plentyn i ddysgu darllen.

Nid oes CD-Rom Ryngweithiol yn y pecynnau newydd. Gwnaethpwyd y penderfyniad hwn gan ein bod yn bwriadu rhannu deunyddiau digidol newydd ar ein gwefan.

Cadw mewn Cysylltiad

Cofrestru

Tanysgrifiwch i gylchlythyr ebost Dysgu gyda Sam i gael eich diweddaru a unrhyw newyddion.

 

Wrthi'n eich cofrestru...

 

Wedi Cofrestru

 

The server encountered an error.

Hedyn Cyf © 2018

  •  

Pecyn 2

Llyfrau 6 i 10 a Canllaw i Rieni 2

Pecyn 3

Llyfrau 11 i 15 a Canllaw i Rieni 3