Telerau ac Amodau

Croeso i'n gwefan. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i gydymffurfio â, ac yn cael eich rhwymo gan y telerau ac amodau canlynol. Os ydych yn anghytuno ag unrhyw ran o'r telerau ac amodau hyn, peidiwch â defnyddio ein gwefan.

 

Ni fydd dim yn y Telerau ac Amodau hyn yn effeithio ar hawliau statudol y Prynwr.

 

EIN MANYLION

Perchenog y wefan: Hedyn Cyf

Swyddfa gofrestredig: 24 Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd, LL57 2AN

Rhif cofrestru'r cwmni yw: 7006950

Man cofrestru: Cofrestrwyd yng Nghaerdydd gyda 'Companies House'

 

TALIADAU / DIOGELWCH

Er mwyn darparu ein cwsmeriaid â'r opsiynau talu mwyaf diogel sydd ar gael rydym yn defnyddio "Snipcart" i weithredu ein system talu. Mae pob taliad yn cael ei brosesu yn ddiogel gan "Pay-pal" neu "Stripe". Maent yn ein galluogi i dderbyn taliadau o gardiau credyd Visa, Mastercard, Maestro, Solo ac American Express.

 

Gan ein bod wedi ein lleoli o fewn y DU mae'r holl brisiau a nodir a’r ein gwefan mewn Punnoedd (Pounds Sterling) GBP (£). Os yr ydych yn talu gydag arian cyfred arall, bydd eich taliad yn cael ei ddidynnu o'ch Cerdyn Credyd yn awtomatig yn eich arian cyfred gan ddefnyddio'r gyfradd gyfnewid gyfredol.

 

YMWADIAD

Gall gynnwys tudalennau'r wefan hon newid heb rybudd.

 

Nid ydym ni nac unrhyw drydydd parti yn darparu unrhyw warant na sicrwydd ynghylch cywirdeb, amseroldeb, perfformiad, cyflawnder nac addasrwydd yr wybodaeth a'r deunyddiau sydd ar gael neu sydd yn cael eu cynnig ar y wefan hon. Rydych yn cydnabod y gallai gwybodaeth a deunyddiau o'r fath gynnwys gwallau neu gamgymeriadau ac rydym yn eithrio cyfrifoldeb am unrhyw gamgymeriadau neu wallau o'r fath i'r graddau llawnaf a ganiateir gan y gyfraith.

 

Mae eich defnydd o unrhyw wybodaeth neu ddeunyddiau ar y wefan hon ar eich menter eich hun, ac ni fyddwn yn atebol. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod unrhyw gynnyrch, gwasanaethau neu wybodaeth sydd ar gael trwy'r wefan hon yn addas ar gyfer eich gofynion penodol chi.

 

HAWLFRAINT

Mae'r wefan yn cynnwys deunydd sy'n eiddo neu'n cael ei drwyddedu i ni.  Mae'r deunydd hwn yn cynnwys, ond heb ei gyfyngu i, y dyluniad, testun, cynllun, edrychiad, ymddangosiad a'r lluniau/graffeg. Amddiffynnir yr holl gynnwys hwn gan hawlfraint.

 

Gwaherddir ei atgynhyrchu oni bai bod caniatâd ysgrifenedig wedi ei dderbyn gan Hedyn Cyf.

 

POLISI CLUDIANT

 

Cludiant

Bydd pob archeb yn cael ei hanfon ar ôl prosesu'r archeb a derbyn y taliad yn llawn. (Fel arfer o fewn un diwrnod gwaith o dderbyn archeb)

 

 • Cludir ein harchebion gan "Y Post Brenhinol" neu “Yodel”
 • Caniatewch 7 diwrnod gwaith iddynt gyrraedd. (AMCANGYFRIFON yw'r amseroedd cludo ac ni ellir eu sicrhau)
 • Mae cost arbennig ar gyfer cludiant tramor a chludiant y tu hwnt i'r DU. Cysylltwch  â ni gan ddefnyddio ein tudalen 'Cysylltu' am   ddyfynbris a chadarnhad o’r ddull postio.
 • Mae cynnyrch fel arfer mewn stoc, ond os nad yw'r cynnyrch hwn ar gael am unrhyw reswm byddwn yn cysylltu â chi i'ch hysbysu.

 

Prisiau cludiant yn y Deyrnas Unedig yw:

 

 

 

 

 

 

 

PECYNNU

Mae ein cynnyrch yn cael eu cludo mewn pecynau addas i osgoi difrodi'r cynnyrch yn ystod y broses cludiant.

 

DYCHWELIADAU

Hyderwn y byddwch wrth eich bodd â'n cynnyrch. Fodd bynnag, os digwydd na fyddwch, medrwch ei ddychwelyd i ni o fewn 14 diwrnod am ad-daliad neu gyfnewidiad.

 

 • Rhaid i'r eitem fod heb ei defnyddio ac yn ei bacediad gwreiddiol.
 • Gwnewch yn siwr fod y parsel i'w ddychwelyd wedi ei selio a'i amddiffyn yn dda, a'ch bod wedi cynnwys manylion yr archeb a'r rheswm dros ei dychwelyd.
 • Eich cyfrifoldeb chi yw trefnu a thalu am ddychwelyd y cynnyrch atom.
 • Yr ydym yn awgrymu'n gryf eich bod yn cael tystiolaeth o bostio gan na fedrwn ysgwyddo cyfrifoldeb am ddychweliadau sy’n mynd ar goll nac am rai a ddifrodir yn ystod cludiant.
 • Os yw eich archeb wedi ei difrodi neu yn anghywir gadewch i ni wybod o fewn 24 awr o'i derbyn naill ai ar y ffôn neu drwy ebost ac fe wnawn ein gorau i’w hamnewid.
 • Wedi i chi gysylltu â ni, dylid dychwelyd yr archeb atom, gyda'r pacediad gwreiddiol, o fewn 7 diwrnod.

 

 

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

 

Mae gan Hedyn Cyf yr hawl i newid y Telerau ac Amodau hyn ar unrhyw adeg. Bydd unrhyw newidiadau yn cael ei ddangos ar y wefan hon.

 

Diweddariad diwethaf: 01/02/2018

 

Os hoffech weld ein polisi preifatrwydd, cliciwch yma

 

Pwysau (g)

0Kg i 1Kg

1Kg i 2Kg

2Kg i 5Kg

5Kg +

Pris

£2.95

£3.95

£4.95

£5.95

Amser

1 i 3 Diwrnod gwaith

1 i 3 Diwrnod gwaith

1 i 3 Diwrnod gwaith

1 i 3 Diwrnod gwaith

Gwasanaeth

Post Brenhinol

Post Brenhinol

Yodel XpressPack 24

Yodel XpressPack 24

Cadw mewn Cysylltiad

Cofrestru

Tanysgrifiwch i gylchlythyr ebost Dysgu gyda Sam i gael eich diweddaru a unrhyw newyddion.

 

Wrthi'n eich cofrestru...

 

Wedi Cofrestru

 

The server encountered an error.

Hedyn Cyf © 2018

 •